Ruanda

 

Ruanda

w obronie zabitych nieurodzonych


 

ludzie pytaj:
jak to mo
liwe, e do tego doszło?!
milion ludzi w trzy miesi
ce?!
czy cz
łowiek jest do tego zdolny?
to nieludzkie!

odpowiedistnieje
w oburzeniu:
to nie ludzkie

bo istnieje rzeczywistość
nie ludzka
któr
pomijamy
bagatelizujemy
stwierdzamy
e nie istnieje...

i to ona włanie
jest przyczyn
tylu zbrodni
naszego ludzkiego
wiata -
rzeczywisto
ść
grzechu i demona
który uwodzi ka
dego
i doprowadza do bezprawia sumienia

lecz ludzie nie pytaj:
jak to mo
liwe, by istniało prawo
które wyzwala ludobójstwo?
pi
ęćdziesit milionów w dwanacie miesicy?!
jak to mo
liwe
by chroni

płatnarmię żołnierzy -
decydentów i wykonawców

tylu zbrodni
gotowych na egzekucj

na zawołanie??

odpowiedistnieje
w nieistniej
cym oburzeniu:
to bestialstwo

olepieni - prowadzeni na postronku
wykonujemy rozkazy
bestii, której istnienia
tyle razy nie podejrzewamy -
oczarowani „wolno
ci
po
eramy innych

wmawia nam:
e dopiero dziotworznam oczy
   (
delikatnie wypalajc nam renice serca)
e dopiero dziodkrylimy prawd
   (bez przerwy udzielaj
c nam korepetycji kłamstwa)
e dopiero dzirozumiemy siebie i swe pragnienia
   (programowo przekszta
łcajc nas w maszyny)
ze dopiero teraz jeste
my wyzwoleni by kocha
   (wyrywaj
c z wntrznoci tsknot, by oddaza kogoś życie)

ludzie pytaj- - -
                              odpowiedzi nie s
łysz
gdy nie jest taka

jaka   m  u  s  i   by