tajemnice

 

tajemnice


 

pierwsze lata
trudny czas
walk i wyrzecze

ucieczek i powrotów
nad
tych racji i grzesznych wyborów

niewiele było chwil
na tyle s
łodkich
by nauczy
ły nas umiechasi
niewiele pewnoci
w sercu
e wszystko idzie dobrze...

ile razy mylałem:
co zrobi
łem?! nastpna poraka w yciu!
lepiej by nagle wszystko
urwa
ło si-
przerwa
tpokrconhistori
- a marzenia...?
ach!

ale
dzi
ki Bogu
jako
przeylimy jeszcze jeden dzie
i nastpny
i jeszcze jeden...

tajemnica
e to wszystko udało si
i nie zawalił si
cały ten mój wiat

tajemnica to wielka
a my
l
o nas:
mojej
onie i o mnie