...gdzie miłość odnajdę?

 

...gdzie miłość odnajdę?


 

moje słowa
cho
bardzo prawdziwe
ludzi rani

bo miłoci w nich nie ma

i wymagania moje
dobre, przemy
lane
łamiludzi
bo mi
łoci w nich nie ma

a decyzje moje
tak g
łęboko rozwaane
krzywdz
ludzi
bo mi
łoci w nich nie ma

moja pomoc
tak gorliwa
wci
ąż krpuje ludzi
bo mi
łoci w niej nie ma

a modlitwy moje
wyrzeczeniem posolone i ja
łmun
powracajdo mnie
bo mi
łoci w nich nie ma

tylko grzechy
tylko grzechy b
łogosławione
bo je wzi
ąłena krzy