dzień końca świata

 

dzień końca świata


 

liczyłem dni do koca wiata
wed
ług sprawdzonych wzorów
przepowiedni, znaków na ziemi i niebie
bior
c pod uwagdopuszczalny błąd θ
czyli miłosierdzie
i uwzgl
dniajc równie
przyspieszenie wywołane wolnociczłowieka

i niestety
za ka
dym razem
wynik ró
nił siod poprzedniego
i cho
starałem siuwzgldni
wszystkie moliwe okolicznoci
i ich wp
ływ na dziearmagedonu
dochodzi
łem wciąż do rozbienych konkluzji

kiedy usiadłem wieczorem
odpocz
ąć po całym tygodniu pracy
s
łoce rozpoczęło spektakl przemijania
z wielkim rozmachem
w pi
knej scenografii
i zachowaniu równowagi i harmonii kolorów
zda
łem sobie spraw
gdzie „spaliłem” przewód mych docieka

wyznaczajc ten sdny dzie
korzystałem z analizy przeszłoci
moich wniosków i spostrze
ena jej temat
nie uwzgl
dniajc
e kada nastpna chwila
mo
e przynieść nieoczekiwane w skutkach
niespodzianki

traktujc przeszłość jako zamknity, pełny i spójny
zbiór wydarze
historii wiata
pomijaj
c najistotniejszy
najsilniejszy wp
ływ lat i dni
czasów ostatecznych
których nie mo
na wykluczy
z całoci oblicze