### (niech uciekną...)

 

###


 

niech uciekną me marzenia
niech nie m
ęczą mnie już więcej
pragnieniami
t
ęsknotami
za spe
łnieniem życia
które nigdy nie nadejdzie

niech odejdą wielkie plany
które snu
łem w młodych latach
nawiedzony
chcia
łem dać się ukrzyżować
wszystko oddać
dla Miłości

ale Miłość przyszła całkiem inna
ni
ż ją sobie wymarzyłem
z twarz
ą taką
w jaką nie chcę patrzeć
z g
łosem który ból zadaje

zostaw tylko w mojej duszy
to pragnienie
 tęsknotę
ż
e Cię spotkam
ż
e pokocham jeszcze tutaj
Nieba dotkn
ę