transformacja serca

 

transformacja serca


 

wdrujemy po linie uczepionej
miedzy naszymi pragnieniami
bez wyobra
ni stawiamy kroki
oczekuj
c cudu odmiany historii
wystraszeni ryzykujemy
nast
pny stracony dzie
nastpny stracony rok
nast
pne stracone ycie

czy nie prociej odnaleźć
w twoich pragnieniach moje
w twoich oczekiwaniach wyzwanie
i skarb szcz
ęścia dzielijudzi
w tym tak kruchym yciu
na ziemi?

czy nie prociej iść po tajemniczych
niespodziankach istnienia
staj
c przy twoim smutku
otwieraj
c kolejne drzwi
do wyj
cia
i s
łodko zmczony miłoci
wtulisiw wieczność?