zrozumieć historię

 

zrozumieć historię


 

w zagajniku na pagórku wielkiej Puszczy
siedzia
łem wczoraj i słuchałem echa lat
które odp
łynęły z wartkim potokiem przemijania
coraz bardziej zmieszane wydarzenia
znaczone datami obrazów
datami g
łosów
datami cudownych pami
tek

coraz bardziej wyblakłe zdjcia pamici
warto odrestaurowa

nadaim właciwy koloryt
pe
łniejszwymiarowość z perspektywy nastu czy estu lat
umie
cikomentarz wtedy jeszcze niewidoczny

potem przejrzew chronologii
ci
g przyczyn i skutków
nast
pstw i konsekwencji
i siedz
c z przyjaciółmi przy winie
zachwyci
sina nowo
tym niepowtarzalnym
cz
stokroniedocenianym scenariuszem

gdy siedziałem na pniu sosny
a s
łoce miło wysyłało porcje energii
w wyniku reakcji termoj
drowych
w wyniku rozpadu atomów
i ciep
łem atakowało me dłonie
pomy
lałem
e nie mona wydaopinii o historii
dopóki nie przeminie
dopóki w wyniku rozpadu wydarze

i wyzwolenia energii
nie przeka
e Słowa spinajcego całe ycie
od narodzin do
mierci

i tak siedziałem
ona spała na trawie
córka robi
ła szkice
a inni biegali i szukali przygód
po
ród pagórków i drzew -
niesamowity splot rado
ci lków pragniemyli
niemo
liwa do objcia mozaika istnie

tajemnica
któr
otworzymona kluczem
materializuj
cym sicoraz wyraniej
dzie
po dniu
cierpienie po cierpieniu