25

 

25


 

wszystko minęło tak szybko
wypisa
ło historiniepowtarzal
a pogubine klejnoty miłoci
zbierali
my czsto po latach -
ile zgin
ęło bezpowrotnie...?!

wydawało sinam czsto
e nie doczekamy razem
nast
pnej wiosny
nie byli
my w stanie
patrze
sobie w oczy

ile nocy było walko przetrwanie
a dni oczekiwaniem na cud
jak to mo
liwe
e doylimy tej chwili
i nic nas nie roz
łączyło ?

dzieci nasze junie dzieci
nasza m
łodość junie młodość
tylko umiech w twoich oczach
taki sam pozosta
ł