ciche niepokoje

 

ciche niepokoje


 

jak to zrobić, by pójść na całość?
wszystko zostawi
ć za sobą
na zawsze
i nie wraca
ć nawet we snach -
nie
żałować...

chciałbym poznać smak
codziennej niepewno
ści
cierpie
ń wytyczających drogę
zapachu miłości
i pie
śni przemijania...

co zrobić, żeby udało się?
jak zacz
ąć?
               jak przetrwa
ć?
                                jak sko
ńczyć?